Prestera

Prestera. men varför? - Makulera. men vad då? för att etablera mig, nya versionen som ändå klänger och sträcker sitt håll på minnes handtag för att ju en dag skulle jag säga att detta allt var värt att kämpa för livet vilkets meriter har blivit mina vänner, och hem och du. 

This poem is about: 
Me
My community
Poetry Terms Demonstrated: 

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741