Nco Koj

Thu, 12/12/2013 - 19:41 -- Kiomay

Nco Koj

nco koj heev.

Hnub twg kuv mas li tau koj los puag?

Kuv mas ua siab ntev.

Kuv mas ua lub siab tu tu tos txog hnub ntawm.

Kuv . . .

nco koj

nco koj

nco koj tshaj plawm li os.

 

English version:

Miss You.

i miss you so much.

When will I get to hold you?

I will be patient.

I will have a strong heart, until that day.

I . . .

miss you

miss you

miss you very much.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741